29 februari 2012

Kamerbrede steun voor amendement Directe Lijn

Het wetsvoorstel dat het derde pakket Europese Richtlijnen voor elektriciteit en gas in de Nederlandse wetgeving opneemt is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Daarbij is ook een door de VVD en het CDA voorgesteld amendement aangenomen dat het in Nederland mogelijk maakt naast het gesloten distibutiesystemen een zogenaamde ‘Directe Lijn’ te hebben. VEMW is verheugd dat het wetsvoorstel en het amendement zijn aangenomen.

Nederland moet op basis van derde pakket Europese Richtlijnen voor elektriciteit en gas een groot aantal wetswijzigingen invoegen in nationale wetgeving; de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Het derde energiepakket heeft als doel om verbeteringen aan te brengen in de werking van de Europese interne energiemarkten. Het pakket biedt de noodzakelijke waarborgen voor keuzevrijheid aan energiegebruikers en moet leiden tot bevordering van grensoverschrijdende handel, efficiëntieverbetering, concurrerende tarieven, betere dienstverlening, leverings -en voorzieningszekerheid en verduurzaming van de energievoorziening.

Een belangrijke Europese bepaling in het pakket betreft de mogelijkheid van een zogenaamde ‘Directe Lijn’. Onder een Directe Lijn dient in dit verband te worden verstaan: één of meer verbindingen en hulpmiddelen bestemd voor het transport van elektriciteit of gas die zonder
tussenkomst van een net waarvoor een netbeheerder moet worden aangewezen een elektriciteits- of gasproducent en één of meer elektriciteits- of gasverbruikers met elkaar verbinden. Kenmerkend voor een Directe Lijn is dat zij bestaat uit een samenstel van een of meer productie-installaties en elektriciteits-of gasverbruikende installaties die onderling met één of meer verbindingen en hulpmiddelen bestemd voor transport van elektriciteit direct met elkaar zijn verbonden. Een Directe Lijn is dus een aparte tussencategorie, het is geen (particulier) net maar het is ook geen installatie. Voor de Directe Lijn gelden minder zware eisen en verplichtingen dan voor een openbaar of particulier net.

De Directe Lijn is in de Europese richtlijnen opgeknipt in een tweeledige definitie. Minister Verhagen was voornemens om in zijn wetsvoorstel slechts één gedeelte over te nemen. Juist de situatie die in Nederland veelvuldig voorkomt bij eigenaren van zogenaamde particuliere netten, en die in de uitvoering veel eenvoudiger is en tot aanzienlijk lagere administratieve lasten leidt, wilde de Minister niet opnemen. Kamerleden René Leegte (VVD) en Marieke van der Werf (CDA) hebben daarom een amendement ingediend om de volledige Europese definitie van de Directe Lijn over te nemen. Het amendement is gisteren met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen.

Naast een verlaging van de administratieve lasten voor eigenaren van een Directe Lijn kan het toestaan van Directe Lijnen een krachtige impuls bieden aan de ontwikkeling van decentrale opwekking, waarbij in het bijzonder kan worden gedacht aan installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK) en installaties voor de opwekking van duurzame elektriciteit, zoals biomassacentrales.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn erg blij met dit amendement, want het doet én recht aan de wensen van Brussel én komt onze leden die particuliere netten hebben tegemoet omdat zij, in de gevallen dat ze voldoen aan de voorwaarden voor een Directe Lijn, niet onnodig vergunningen hoeven aanvragen en ICT-systemen hoeven optuigen die leiden tot onnodige investeringen en administratieve lasten omdat de markttoegang van derden-aangeslotenen op die netten niet in het gedrang komt”.

Bron: VEMW, 29 februari 2012