27 februari 2012

Waterschappen vrezen effecten voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om de prioritaire stoffenlijst waar nu 33 stoffen op staan uit te breiden met vijftien extra stoffen. Voor prioritaire stoffen zijn milieukwaliteitsnormen vastgesteld. Lidstaten van de Europese Unie dienen beheersmaatregelen te treffen, gericht op het verminderen van het vrijkomen van de ‘prioritaire’ stoffen. Op 13 januari 2009 is de Richtlijn prioritaire stoffen (2008/105/EG) in werking getreden. De milieukwaliteitsnormen voor de prioritaire stoffen zijn in Nederland geïmplementeerd in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) en in de Regeling monitoring KRW.

De vijftien nieuwe stoffen omvatten onder meer gewasbeschermingsmiddelen, industriële chemische stoffen en stoffen die in de categorie geneesmiddelen vallen. De Unie van Waterschappen heeft onlangs gewezen op de consequenties van de voorstellen voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. De Unie meldt dat het voorstel tot gevolg heeft dat Nederland een deel van haar waterzuiveringsinstallaties zal moeten aanpassen. In het geval alle installaties zouden moeten worden aangepast, gaat het om een bedrag van ruim een half miljard euro. Dit komt neer op een jaarlijkse verhoging van de zuiveringskosten van 18 euro per inwoner.

De toename van de kosten hangt vooral samen met de inspanningen die moeten worden gepleegd om hormoonstoffen en ontstekingsremmers, stoffen in de categorie geneesmiddelen, te verwijderen. De Unie van Waterschappen geeft aan dat de omvang van de problemen nog allerminst duidelijk is. Zo is niet precies bekend waar de stoffen voorkomen, in welke mate en hoe ernstig de vervuiling is. De Unie van Waterschappen pleit dan ook voor nader onderzoek naar de noodzaak van de strengere regels.

Bron: WaterForum Online