17 februari 2012

VEMW verheugd over brede steun in Tweede Kamer voor particuliere netten

Tijdens de plenaire behandeling van het derde pakket Europese Richtlijnen voor elektriciteit en gas in de Tweede Kamer is gisteren door VVD, SP en CDA steun uitgesproken voor de verlaging van de administratieve druk voor eigenaren van particuliere elektriciteit- en gasnetten. Bovendien is door het CDA en de VVD een amendement ingediend waardoor in Nederland naast een gesloten distibutiesysteem ook sprake kan zijn van een zogenaamde “directe lijn. VEMW is blij met de aandacht voor verlaging van de administratieve lasten en de brede steun die er lijkt te zijn voor dit amendement.

Nederland moet op basis van derde pakket Europese Richtlijnen voor elektriciteit en gas een groot aantal wetswijzigingen invoegen in nationale wetgeving; de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Een van de Europese bepalingen betreft een regeling die toegang tot energiemarkten voor derden die zijn aangesloten op een zogenaamd particulier net moet garanderen. In het wetsvoorstel zijn door de Minister van economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) daarom bepalingen opgenomen die de invoering van een systeem voor zogenaamde ‘Gesloten Distributie Systemen’ (GDS) mogelijk maakt.

Een andere belangrijke Europese bepaling in het pakket betreft de mogelijkheid van een zogenaamde ‘Directe Lijn’. Onder een directe lijn kan worden verstaan: één of meerdere verbindingen en hulpmiddelen, bestemd voor het transport van elektriciteit die zonder tussenkomst van een net waarvoor een netbeheerder moet worden aangewezen, een elektriciteitsproducent en een elektriciteitsafnemer met elkaar zal verbinden. De directe lijn is in de Europese richtlijnen opgeknipt in een tweeledige definitie waarvan de minister slechts een gedeelte overneemt. Juist de situatie die in Nederland veelvuldig voorkomt bij eigenaren van particuliere netten en die in de uitvoering veel eenvoudiger is en tot aanzienlijk lagere administratieve lasten leidt, wil de Minister niet opnemen.

Kamerleden René Leegte (VVD) en Marieke van der Werf (CDA) hebben daarom een amendement ingediend om de volledige Europese definitie van de ‘Directe Lijn’ over te nemen. Tijdens het debat met de Minister leek er een brede steun te ontstaan voor dit amendement. Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn blij met deze brede steun, want het doet én recht aan de wensen van Brussel én komt onze leden die particuliere netten hebben tegemoet omdat zij, in de gevallen dat ze voldoen aan de voorwaarden voor een Directe Lijn, niet onnodig vergunningen hoeven aanvragen en ICT-systemen hoeven optuigen die leiden tot onnodige investeringen en administratieve lasten omdat de markttoegang van derden-aangeslotenen op die netten niet in het gedrang komt”.

Opvallend was overigens dat VVD-kamerlid Leegte de minister vroeg of de onafhankelijkheid van de NMa, een ander belangrijk element in het derde pakket, niet het beste gewaarborgd zou zijn wanneer dit zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) niet langer zou ressorteren onder het beleidsministerie van EL&I maar onder het reguleringsministerie van Justitie. De Minister was van mening dat de positie van de NMa prima is gewaarborgd onder zijn leiding. Grünfeld deelt deze opvatting nadrukkelijk niet: “op verschillende energiedossiers hebben we gezien dat er op zijn minst een schijn van belangenverstrengeling optreedt door de directe banden tussen EL&I en de NMa. De NMa dient echt onafhankelijk te zijn om tot haar oordelen en besluiten te kunnen komen. Iedere schijn van belangenverstrengeling dient daarbij te worden vermeden.”

Bron: VEMW, 17 februari 2012