18 januari 2012

2012: leidingwater goedkoper, afvalwater opnieuw duurder

Drinkwater
De tariefoverzichten van de drinkwaterbedrijven laten zien dat de drinkwatertarieven (inclusief vastrecht) in 2012 dalen met gemiddeld 13%. Deze aanzienlijke daling is vooral het gevolg van de afschaffing van de Grondwaterbelasting per 1 januari 2012. Daarnaast is er enig effect te verwachten van de Drinkwaterwet die afgelopen jaar in werking trad. Onder deze wet gelden wettelijke maxima voor de vergoeding aan de aandeelhouders én voor het aandeel van het eigen vermogen. Ook gelden er nieuwe regels voor kostentransparantie. Drinkwaterbedrijven moeten nu beter inzichtelijk maken welke kosten zij in rekening brengen. Drinkwatertarieven zullen in 2013 opnieuw dalen aangezien op dat moment de Belasting op Leidingwater wordt afgeschaft.

VEMW heeft de afgelopen jaren veelvuldig gepleit voor afschaffing van de Grondwaterbelasting maar ook voor regulering van de drinkwaterbedrijven. VEMW is verheugd dat dit er mede toe geleid heeft dat de drinkwatertarieven zijn gedaald.

Afvalwater
Afvalwater wordt opnieuw duurder. De zuiveringsheffing stijgt dit jaar gemiddeld met 2 procent. Dat is iets lager dan de stijging die vorig jaar werd genoteerd. Er is een groot verschil tussen de waterschappen. Hoogste stijger is Waterschap Reest en Wieden. Bedrijven in het gebied van Reest en Wieden gaan voor de zuivering van hun afvalwater maar liefst 10 procent meer betalen dan in 2011. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland laten een forse stijging zien van 9% (Delfland) en ruim 5% (Rijnland). Daar staat tegenover dat een vijftal waterschappen het tarief verlaagt. In het geval van Waterschap Velt en Vecht daalt het tarief met bijna 9% en in het geval van Waterschap Zuiderzeeland met ruim 5%. Opvallend zijn ook de kostenverschillen tussen de waterschappen. Bedrijven in het gebied van Hoogheemraadschap Delfland zijn ruim twee keer zo duur uit als bij het goedkoopste Waterschap AA en Maas!

Behalve voor de zuivering van afvalwater moeten bedrijven ook betalen voor het transport van afvalwater via de riolering. De rioolheffing die bedrijven in 2012 moeten betalen is nog niet in alle gemeenten bekend. Uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt echter dat de rioolheffing opnieuw fors zal stijgen. VEH noteert een stijging van gemiddeld 4 tot 5 %. VEMW zal de rioolheffing voor bedrijven per gemeente in beeld brengen en daarover binnenkort publiceren.

De tariefsontwikkeling in de afvalwaterketen is VEMW een doorn in het oog. Besparingen in deze keten liggen binnen handbereik. VEMW is van mening dat transport en zuivering van afvalwater op een meer bedrijfsmatige leest moeten worden geschoeid en pleit voor krachtig ingrijpen door het Rijk.

Grondwater
De belastingdruk op grondwater was in Nederland het hoogst binnen Europa. Daar is met de afschaffing van de grondwaterbelasting een eind aan gekomen. Wat resteert is de Provinciale heffing op grondwater. Deze heffing blijft in het overgrote deel van de provincies gelijk. Alleen in de provincies Drenthe en Limburg is sprake van een (aanzienlijke) stijging van respectievelijk 8% en 4%.

VEMW, 18 januari 2012