12 januari 2012

Zakelijke watergebruikers zetten in op duurzaam watergebruik

Beschikbaarheid van voldoende water van de juiste kwaliteit is voor waterafhankelijke bedrijven van cruciaal belang. De beschikbaarheid van water dient ook in de toekomst te zijn geborgd. Om die reden pleit VEMW onder meer voor veiligstelling van de zoetwatervoorziening voor de industrie en voor verankering van de (water)belangen van bedrijven in de diverse overheidsplannen voor zoetwater.

Echter, ook de bedrijven zelf werken met het oog op de vermindering van het aanbod van zoet water in de toekomst actief aan verduurzaming en vermindering van de vraag naar zoetwater. Verduurzaming van het watergebruik leidt in de praktijk tot besparingen op het gebied van water- en energiegebruik, uiteindelijk resulterend in lagere kosten en een lagere belasting van het milieu.

De papierindustrie is hiervan een sprekend voorbeeld. Water heeft een centrale rol in de papierproductie, als onderdeel van het papier en de pulp zelf, maar ook als transportmiddel voor de vezels tijdens de productie. Efficiënt en duurzaam watergebruik heeft de hoogste prioriteit binnen de papierindustrie. Papier maken met minder water betekent minder droogtijd en dus energiebesparing. In de afgelopen 15 jaar heeft de papierindustrie het gebruik van water bijna gehalveerd. De sector onderzoekt en initieert innovatieve mogelijkheden om het watergebruik verder te reduceren.

Ook in andere sectoren wordt proactief gewerkt aan verduurzaming van het watergebruik. Zo zoekt het chemische bedrijf Dow Benelux in Terneuzen naar alternatieven voor de inname van zoet water uit de Biesbosch. Dow heeft dagelijks 60.000 m³ zoet water nodig voor koeling en stroomopwekking en haalt een aanzienlijk deel daarvan uit de Biesbosch. Een aantal jaren geleden is Dow het gezuiverde afvalwater van de gemeente Terneuzen gaan gebruiken. Dit bleek een duurzaam alternatief te zijn dat inmiddels kan voorzien in 10% van de dagelijkse waterbehoefte van Dow. Uit een recent uitgevoerde studie blijkt dat er nog veel meer potentiële waterstromen geschikt zijn voor Dow. Hierbij kan worden gedacht aan afstromend polderwater uit Vlaanderen, afvalwater van diverse waterzuiveringen en water uit de landbouw. Momenteel doet Dow, samen met Evides, het waterschap en Hogeschool Zeeland én met subsidie van de EU, onderzoek naar de mogelijkheid om bepaalde (zoute) waterstromen na buffering en behandeling herbruikbaar te maken. Daartoe komt er een demonstratie-unit waar innovatieve technologieën op kleine schaal worden getest.

VEMW wil dat bedrijven die willen verduurzamen daarvoor de ruimte krijgen van de overheid. Dat betekent onder meer dat er een goed en stabiel investeringsklimaat moet zijn, waarbij de regels niet belemmerend werken en bovendien niet continu veranderen.

VEMW, 12 januari 2012