20 december 2011

Eerste Kamer stemt in met afschaffing ‘kleine’ belastingen

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012. Eerder al werd het Belastingplan aangenomen door de Tweede Kamer. Om het belastingstelsel te vereenvoudigen wordt in het Belastingplan onder andere geregeld dat zeven kleine belastingen verdwijnen. Per 1 januari 2012 worden de Grondwaterbelasting en de Afvalstoffenbelasting afgeschaft; per 1 januari 2013 de Belasting op Leidingwater. Hierdoor worden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verlaagd.

De dag van 20 december markeert het eind van een succesvolle lobby van de Vereniging voor Energie, Water en Milieu (VEMW), de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en de Koninklijke Vereniging Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP). De verenigingen pleiten al jaren voor afschaffing van deze concurrentieverstorende belastingen.

De Grondwaterbelasting wordt per 1 januari aanstaande al afgeschaft. Deze belasting kost bedrijven in met name de papier- en voedingsmiddelenindustrie jaarlijks 30 miljoen euro. Het overgrote deel hiervan wordt opgebracht door een groep van enkele tientallen bedrijven. Per productielocatie kan de belasting oplopen tot een half miljoen Euro. Dat betekent een forse kostenpost voor bedrijven die grondwater gebruiken. De grondwaterbelasting dient anno 2011 geen milieudoel meer. De omvang van het industriële grondwatergebruik is sinds de jaren '70 van de vorige eeuw sterk afgenomen. De resterende onttrekkingen passen in een duurzaam grondwatergebruik.

Afschaffing van de Grondwaterbelasting en de Belasting op Leidingwater werkt ook op een andere manier door in de kosten die bedrijven voor water moeten betalen. Zo zullen ook de drinkwatertarieven worden verlaagd. In de laatste 10 jaar is de belastingcomponent in deze tarieven gestegen tot maar liefst 30%!

VEMW, FNLI en VNP zijn verheugd dat na de Tweede Kamer nu ook de Eerste Kamer de voorstellen heeft goedgekeurd. Het afschaffen van ‘symboolbelastingen’ die ook nog eens onevenredig veel administratieve lasten met zich meebrengen is een goede zaak en draagt bij aan het vestigings- en ondernemingsklimaat in Nederland, aldus de verenigingen.

Bron: VEMW, 20 december 2011