18 november 2011

Tweede Kamer stemt in met afschaffing grondwaterbelasting

Het Belastingplan 2012 is op 17 november jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Om het belastingstelsel te vereenvoudigen wordt in het Belastingplan onder andere geregeld dat zeven kleine hinderlijke belastingen verdwijnen. De grondwaterbelasting hoort daar ook bij. VEMW pleit al jaren voor afschaffing van deze concurrentieverstorende belasting en is verheugd dat de Tweede Kamer deze stap heeft gezet. De grondwaterbelasting kost bedrijven in met name de papier- en voedingsmiddelenindustrie jaarlijks 30 miljoen euro. Het overgrote deel hiervan wordt opgebracht door een groep van enkele tientallen bedrijven. Per productielocatie kan de belasting oplopen tot een half miljoen Euro. Dat betekent een forse kostenpost voor bedrijven die grondwater gebruiken.

De grondwaterbelasting was van meet af aan niet bedoeld als een regulerende heffing. De primaire doelstelling is altijd geweest het genereren van opbrengsten ten gunste van de algemene middelen. Het milieudoel was secundair. Anno 2011 is het milieudoel van deze belasting bovendien achterhaald. De omvang van het industriële grondwatergebruik is sinds de jaren '70 van de vorige eeuw sterk afgenomen. De resterende onttrekkingen passen in een duurzaam grondwatergebruik.

“Dit is goed nieuws voor het grondwater onttrekkende bedrijfsleven dat veelal internationaal opereert”, aldus Roy Tummers, directeur Water van VEMW. “De kosten van energie en water vormen een belangrijke factor bij de afweging die bedrijven maken inzake het openen of in stand houden van een vestiging in een bepaald land”.

De laatste stap op weg naar definitieve afschaffing van de grondwaterbelasting per 1 januari 2012 wordt over enkele weken gezet. Op 12 en 13 december wordt het Belastingplan 2012 namelijk door de Eerste Kamer behandeld.

Bron: VEMW 18 november 2011