8 april 2011

Wet milieubeheer moet beter aansluiten op Europa

De omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in Nederlandse wetgeving moet beter. Staatssecretaris Atsma (milieu en water) wil voorkomen dat Nederlandse initiatieven na een uitspraak van de rechter stil komen te liggen. Daarom stuurde hij gisteren een aanpassingsvoorstel voor de Wet milieubeheer naar de Kamer.

VEMW is blij met de voorstellen van het Kabinet voor aanpassing van Nederlandse wetgeving aan Europese eisen. Het Kabinet beperkt hiermee het risico dat Nederland door een verkeerde omzetting van Europese regels op slot raakt. Het is wel belangrijk dat de aanpassing van de Wet milieubeheer straks ook gevolgen heeft voor lagere wetten. VEMW stelt voor om ook andere Nederlandse waterregels goed na te lopen op eisen die verder gaan dan Europa vraagt. Als delta van grote Europese rivieren met veel internationaal concurrerende industrie moet Nederland niet strenger zijn dan andere Europese landen.

De nu aangekondigde aanpassing van de Wet milieubeheer moet zorgen voor een solide verankering van de doelen voor een goede waterkwaliteit. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt aan de lidstaten om die doelen vast te leggen. De KRW gebruikt daarvoor het begrip ‘milieukwaliteitseis’. Begin 2010 stelde CDA-Kamerlid Koppejan vast dat de Wet milieubeheer dat begrip helemaal niet kent. Dat maakt beslissingen over de aanleg van nieuwe spoorwegen of vergunningen voor industrie kwetsbaar voor een juridische toets. Daarom vroeg hij om de wet op dit punt te veranderen. Het Kabinet heeft daar nu toe besloten.

Het wijzigingsvoorstel volgt op een eerder voorstel van het Kabinet om in de Wet milieubeheer voor waterkwaliteit niet langer een eigen definitie voor stand still te hanteren. Nederland gaat nu de Europese definitie volgen, die zich richt op het voorkomen van de achteruitgang van de toestand van waterlichamen.

Bron: VEMW, 8 april 2011