22 december 2010

VEMW in beroep voor vollédige transparantie ‘gasaansluitdienst’

Toezichthouder NMa neemt de ‘gasaansluitdienst’ op in de TarievenCode Gas. Dit geldt zowel voor de regionale netten als het landelijke gastransportnet. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de gasaansluiting is hiermee gereguleerd. VEMW heeft hier jaren op aangedrongen en juicht het besluit van de NMa dan ook toe. Op bijna alle bezwaren is VEMW in het gelijk gesteld. Over de restitutieregels van aansluitkosten voor derden is VEMW nog niet tevreden. De NMa wil deze regeling alleen laten ingaan voor nieuwe aansluitingen (per 1 jan 2011). VEMW stelt dat een dergelijke regeling juist ook voor bestaande aansluitingen van belang is en stapt daarom naar de rechter.

“Omdat de ‘gasaansluitdienst’ niet goed was geregeld, kon een netbeheerder eigenstandig de aansluittarieven vaststellen en jaarlijks verhogen. Dit leidde de laatste jaren tot aanzienlijke kostenstijgingen voor de aangeslotenen. Er was totaal geen transparantie van deze extra kosten”, aldus Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW. “VEMW heeft zich enorm ingezet om helderheid te krijgen. Dat is nu voor een groot deel gehonoreerd”. De NMa heeft bepaald dat de tarieven voor aanleg, beheer en onderhoud van de gasaansluiting conform de Europese Tweede Gasrichtlijn gereguleerd dienen te worden. De regionale netbeheerders moeten jaarlijks tariefvoorstellen bij de NMa indienen. De NMa stelt vervolgens de tarieven vast. Voor de landelijk netbeheerder GTS volgt nog een apart NMa-besluit.

Een ander bezwaar van VEMW betrof de onduidelijkheid over ‘vermogenskosten’ die de gasnetbeheerders niet goed en eenduidig hanteerden. In de tariefstelling wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige aansluitvergoedingen (EAV) en periodieke aansluitvergoedingen (PAV) ter dekking van de vermogenskosten. Vermogenskosten die voortvloeien uit de aanleg van de aansluiting, en dus geen ‘eeuwigdurend’ karakter hebben, dienen nu, zo besluit de NMa, onderdeel te zijn van de EAV en niet van de PAV. VEMW heeft voorts met succes naar voren gebracht dat het door een netbeheerder opnemen van een risico-opslag in een offerte ter realisatie van een aansluiting, onwenselijk en overbodig is.

Ook is door de NMa op basis van een VEMW-bezwaar duidelijkheid gecreëerd over het vaststellen van de zogenoemde meerlengte van een aansluiting. Tot nu toe kon de gasnetbeheerder naar eigen believen het aantal meters rekenen van de gasleiding. VEMW tekende hiertegen bezwaar aan, omdat ook hier transparantie ontbrak. Nu is eenduidig vastgelegd hoe een gasnetbeheerder de meters van de aansluiting mag berekenen.

Op één punt heeft VEMW nog niet helemaal het gewenste resultaat geboekt. Dat betreft de
‘restitutieregeling op aansluitingen’. Nu betaalt een eerstaangeslotene alle aansluitkosten. Als derden op deze aansluiting worden aangesloten dient hiervoor een bedrag aan de eerstaangeslotene te worden terug gegeven. Dat gaat nu ook gebeuren, maar alleen met aansluitingen die na 1 januari 2011 worden aangesloten. VEMW vindt dat deze regeling met terugwerkende kracht ook op bestaande situaties van toepassingen moet zijn. VEMW bepleit voorts dat de hoogte van de door de netbeheerder te bepalen restitutie in overleg tussen partijen dient te worden bepaald, naar analogie van een regeling in de TarievenCode Elektriciteit. VEMW gaat op het punt van de restitutieregeling in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Bron: VEMW, 22 december 2010