Regelgeving:

Beperking emissies naar water en lucht

De Europese Unie heeft beleid vastgesteld om de emissie van broeikasgassen, verzurende stoffen en fijnstof te reduceren en de waterkwaliteit in Europa op peil te houden. Dit beleid is uitgewerkt in Europese en nationale wet- en regelgeving.

Rol VEMW
Regelgeving omtrent emissies heeft vaak directe consequenties voor uw bedrijfsvoering. Daarom is VEMW actief in Nederland en Europa om uw belangen te behartigen. VEMW is indirect betrokken bij de totstandkoming van regelgeving in Europa. VEMW pleit onder andere via Europese koepelorganisaties als IFIEC en CEFIC voor doelmatige instrumenten om emissies te beperken. 

Richtlijn voor de handel in broeikasgasemissierechten
De Europese Unie heeft 2008 een hernieuwd klimaatbeleid vastgesteld. Onderdeel van dit klimaatpakket is de herziene richtlijn voor de handel in emissierechten.

De richtlijn schrijft voor dat de reductie van de CO2-emissies in Europa in 2020 met 20 procent gedaald moet zijn in 2020 ten opzichte van 1990. Het instrumentarium hiervoor is het zogenaamde Emissiehandelssysteem (EU-ETS).

Hier treft u meer informatie aan over het EU-ETS.

Kaderrichtlijn Water
Naast het Klimaatbeleid is in 2000 de Kaderrichtlijn Water (KRW) aangenomen; een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. De richtlijn is in Nederland opgenomen in de Waterwet.

Richtlijn Industriële Emissies (RIE)
Tot slot is er een zogenaamde  Richtlijn Industriële Emissies (RIE) als opvolger van de Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) richtlijn voor een geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. De RIE maakt deel uit van het Europese milieurecht en bestaat uit een set regels om industriële installaties te controleren. Zo is vastgelegd dat de best beschikbare technieken (Best Available Techniques of kortweg "BAT") gebruikt moeten worden. Deze worden beschreven in zogenaamde BREFs.

Leden lezen na inloggen meer over de richtlijn industriële emissies.

Login