Regelgeving

Gericht op besparing van energie en water

Besparing is één van de drie pijlers van het klimaatbeleid en het milieubeleid, naast hernieuwbare bronnen en emissiereductie. Het is de eerste stap in de trias energetica en de waterladder: energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Waterbesparing leidt tot vermindering van de onttrekking van zoet (grond- en/of oppervlakte)water aan de omgeving, bijvoorbeeld door verhoging van de waterefficiëntie in de productieketen. Indien u energie en/of water bespaart spaart u bovendien kosten uit.

Rol VEMW
VEMW is nauw betrokken bij de totstandkoming van Europese  en nationale wet- en regelgeving inzake energie- en waterbesparing als ook bij de beleidsvorming op dat gebied. VEMW haakt aan bij de totstandkoming van diverse Europese richtlijnen die toezien op energie- en waterbesparing. VEMW participeert in het nationale Energieakkoord voor duurzame groei en is betrokken bij de formulering van doelstellingen op het gebied van duurzaam watergebruik door watergebruikers. VEMW is voorstander van stimuleren boven bestraffen en vrijwillige afspraken boven stringente normering.

Europese Regelgeving
Het Europese besparingsbeleid heeft vorm gekregen in Europese Richtlijnen waarvan de belangrijkste zijn:

Nationale wet- en Regelgeving

Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
De Energie-efficiëntie richtlijn is in Nederland omgezet middels de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie. Deze wet is een zogenaamde kaderwet en stelt slechts algemene regels en geeft bevoegdheden aan de minister om in lagere wetgeving nadere regels te stellen. Dit doet de minister onder andere in de wet milieubeheer en diverse besluiten met betrekking tot etikettering van energieverbruik. 

SER Energieakkoord voor duurzame groei
De Europese besparingsdoelstellingen uit de EED hebben vorm gekregen in het de afspraken die zijn gemaakt in het SER Energieakkoord voor duurzame groei. In het energieakkoord is met betrekking tot energiebesparing het volgende afgesproken:

  • Besparing van het finale energiegebruik met gemiddeld 1,5% per jaar
  • 100 Petajoule aan besparing op het finale energieverbruik in 2020

Convenanten
De doelstellingen en instrumenten uit de richtlijn en aanvullende afspraken uit het energieakkoord zullen voor zakelijke gebruikers terecht komen in de zogenaamde conventanten; de ‘Meerjarenafspraken Energie-efficiency’. De convenanten ofwel ‘Meerjarenafspraken Energie-efficiency’ zijn vrijwillige overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten over energiebesparing. Er zijn twee verschillende meerjarenafspraken energie-efficiency:

  • MJA3 Meerjarenafspraken energie-efficiency
  • MEE: Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-bedrijven

VEMW-leden vinden na inloggen meer informatie over bovenstaande wet- en regelgeving.

Login