Besparing

Waterbesparing en energiebesparing van belang voor concurrentiepositie industrie.

In de afgelopen jaren neemt de bezorgdheid over de stijgende vraag naar natuurlijke hulpbronnen, zoals voedsel, water, land en olie toe. De blijvende beschikbaarheid van de goederen en diensten, die de natuur levert, is een belangrijke voorwaarde voor een economische groei die op lange termijn houdbaar is. Besparing doordat u energie en water efficiënter gebruikt, is één van de mogelijkheden om te komen tot verduurzaming en tot lagere kosten.

Rol VEMW
VEMW hecht veel belang aan de totstandkoming van duurzame oplossingen voor huidige en toekomstige problemen die voortkomen uit de toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Dergelijke oplossingen zijn voor zakelijke gebruikers van energie en water nodig om ook op langere termijn te kunnen blijven produceren. Onder andere door het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik van energie, water en andere materialen neemt de weerbaarheid van de Nederlandse economie toe.

VEMW zet zich in voor duurzame oplossingen die het mogelijk maken dat de Nederlandse industrie wereldspeler wordt op het gebied van efficiënt energie- en watergebruik. Dit is van groot belang om de concurrentiepositie van de industrie te verbeteren. VEMW verzet zich tegen eenzijdig opgelegde verplichtingen en belastingen.

Regelgeving
VEMW is nauw betrokken bij de totstandkoming van Europese en nationale beleidsvorming en regelgeving  inzake energie- en waterbesparing. VEMW is aangehaakt bij de totstandkoming van diverse Europese richtlijnen die toezien op de verbetering van de energie- en waterefficiëntie. Tevens is VEMW nauw betrokken bij het Energieakkoord voor duurzame groei én bij de overheidsplannen op het gebied van duurzaam watergebruik.

Instrumenten
Er zijn diverse mogelijkheden voor energie- en waterbesparing en/of verbetering van de efficiëntie van het gebruik van energie en water. Diverse instrumenten maken het mogelijk om te komen tot besparing. Met behulp van dergelijke instrumenten kunt u bijvoorbeeld nagaan of al dan niet in een energiebesparende of waterbesparende techniek moet worden geïnvesteerd.