Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Het Nederlandse waterbeheer kent een stabiele financiële structuur. De financiering van het waterbeheer kan echter onder druk komen te staan door ontwikkelingen als klimaatverandering en de realisatie van Europese doelen omtrent de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. De minister van I&M wil daarom komen tot gedragen voorstellen voor een toekomstbestendige financiering. Daarop vooruitlopend heeft VEMW als vertegenwoordiger van de zakelijke watergebruiker een eigen visie opgesteld. Uitgangspunt voor VEMW is dat de financiering geen doel op zichzelf is, maar een middel om te komen tot een duurzaam en doelmatig waterbeheer.

Download hier het paper 'Duurzaam ondernemen met betaalbaar water'.

Samenvatting
Maatregelen voor de toekomstige financiering moeten volgens VEMW aan vijf randvoorwaarden voldoen. Maatregelen moeten: daadwerkelijk leiden tot duurzaamheidswinst, in balans zijn, de concurrentiepositie van bedrijven versterken, noodzakelijk en uitlegbaar zijn.

VEMW formuleert zeven aanbevelingen voor de toekomstige financiering:

  1. Hanteer instrumenten die aantoonbaar leiden tot milieurendement c.q. minder emissies en minder of efficiënter gebruik van zoetwater en grondstoffen.
  2. Lever als overheid ook een bijdrage aan de toekomstige financiering door te blijven sturen op een doelmatig beheer.
  3. Kies voor een adaptieve aanpak met ruimte om in te spelen op veranderende omstandigheden….
  4. …maar pak concrete problemen die een duurzaam en doelmatig waterbeheer in de weg staan direct aan.
  5. Niet straffen maar stimuleren, geen nieuwe waterheffingen. Elke euro belasting kan een watergebruiker niet investeren in de verduurzaming van het watergebruik.
  6. Kies voor een mix van beleidsinstrumenten en stel samenwerking tussen watergebruikers en de overheid als netwerkpartner centraal.
  7. Kies voor maatregelen die de concurrentiepositie van het bedrijfsleven versterken.
Bedrijven werken aan de transitie naar een duurzame en waterefficiënte productie. Zij moeten kunnen rekenen op een overheid die deze transitie bevordert. Een betrouwbare watervoorziening en internationaal concurrerende waterkosten zijn nodig om van grote toegevoegde waarde te blijven voor de Nederlandse economie. Dit stelt eisen aan de waterbeschikbaarheid, de waterkwaliteit en zeker ook aan de heffing van belastingen. De overheid moet voor bedrijven de randvoorwaarden creëren waarbinnen zij duurzaam met water kunnen ondernemen.