Nederlandse gascodes

Tariefstructuren en voorwaarden als nadere invulling van de wet

De manier waarop netbeheerders hun netten moeten beheren, hoe ze om moeten gaan met netgebruikers en welke tarieven ze mogen hanteren en wat de consequenties hiervan zijn voor u ligt vast in de zogenaamde codes. Deze codes zijn voor u, als zakelijke afnemer van gas, erg belangrijk. De gezamenlijke netbeheerders doen voorstellen voor codes en wijzigingen en bespreken deze met zogenaamde representatieve organisaties zoals VEMW in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) alvorens de toezichthouder ACM de besproken voorstellen omzet in besluiten.

Rol VEMW
VEMW is actief betrokken bij de totstandkoming en wijziging van de codes. VEMW kan als representatieve organisatie bezwaar maken tegen besluiten van de onafhankelijke toezichthouder ACM en eventueel deze besluiten laten toetsen door de rechter, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Tarievencode

In de Tarievencode ligt vast hoe de kosten van de gasnetwerken worden verdeeld over de verschillende tarieven voor de Nederlandse gebruikers. In de Tarievencode ligt onder meer vast:
 • hoe het tarief dat u als zakelijke gasgebruiker betaalt voor het transport en transportondersteunende diensten zoals de balancering van het net en de kwaliteitsconversie berekend wordt; 
 • wat u betaalt voor het aanleggen en het in stand houden van uw aansluiting;
 • welke kosten aan welke tariefdrager toegewezen moeten worden.
De ACM gebruikt de Tarievencode bij het jaarlijks vaststellen van de maximum tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen bij hun afnemers. Als zakelijke gasgebruiker kunt u de Tarievencode gebruiken om te controleren of uw netbeheerder u de juiste tarieven op basis van efficiënte onderliggende kosten in rekening brengt.

Technische voorwaarden
De Technische Voorwaarden Gas geven een nadere invulling hoe netbeheerders zich onderling en jegens andere aangeslotenen dienen te gedragen, onder meer bij het in werking hebben van de netten en het meten en uitwisselen van gegevens. Deze voorwaarden zijn voor de gasafnemer in de praktijk het belangrijkste. Hieronder vallen de volgende voorwaarden:
 • Aansluitvoorwaarden LNB Gas (GTS)
 • Aansluit- en Transportvoorwaarden RNB Gas
 • Transportvoorwaarden Gas LNB Gas (GTS)
 • Allocatievoorwaarden
 • Meetvoorwaarden LNB Gas (GTS)
 • Meetvoorwaarden RNB Gas
 • Netkoppelingsvoorwaarden LNB Gas (GTS)
 • Samenwerkingsvoorwaarden
 • Wettelijke taken van algemeen belang
 • Begrippenlijst Gas
 • Gebiedsindeling Gas RNB
Informatiecode Elektriciteit en Gas 
De Informatiecode beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen, zoals netbeheerders en leveranciers, bij het vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van gegevens in het kader van administratieve ketenprocessen. De informatiecode geeft bijvoorbeeld aan hoe en binnen welke periodes meetgegevens uitgewisseld worden.

Leden lezen hieronder meer over de inhoud van de codes.

 

Login