Warmtekrachtkoppeling

Voordelen van WKK

Bewezen, betrouwbaar en beschikbaar. Zo vindt de opwekking van elektriciteit en stoom plaats door circa 4500 WKK’s in Nederland, die tegen de 60 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag opwekt. In de Nederlandse industrie wordt 30 procent van de warmtevraag en 60 procent van de elektriciteitsvraag gedekt door WKK.  WKK bespaart in Nederland jaarlijks 150 Peta Joule aan primaire energie. 

Rol VEMW
VEMW maakt zich hard voor een gunstig klimaat voor toepassing van WKK omdat deze technologie het doelmatigst omgaat met de primaire energie (gas als brandstof). VEMW adviseert haar leden t.a.v. de mogelijkheden van fiscale en andere ondersteuningsmaatregelen en de vrijstelling van Energiebelasting.

Energiebesparing
Energiebesparing is de belangrijkste prioriteit bij energie- en klimaatbeleid, zowel in de industrie als de gebouwde omgeving (kantoren, ziekenhuizen, e.d). Recente studies van het Fraunhofer instituut  schatten dat in Europa 42 procent  primaire energie bespaard kan worden door een lager eindgebruik en 25 procent door een hogere conversie efficiëntie, zoals d.m.v. WKK. WKK verdubbelt de conversie efficiëntie waarmee brandstof in nuttige warmte of koude en in elektriciteit wordt omgezet.

WKK bespaart in Nederland 150 PJ primaire energie, in de industrie alleen al zo’n 62 PJ/jaar. Nederland heeft een warmtevraag die 4 maal zo groot is als de vraag naar elektriciteit. WKK levert genoeg nuttige warmte én produceert elektriciteit.

Emissies
Ruwweg levert een kWh uit een gasgestookte WKK 200 gram CO2 uitstoot op. Een gascentrale zonder WKK 400 gram, een kolen centrale zonder WKK 800 gram (en met WKK 400 gram) en met geïmporteerde bruinkoolstroom wordt 1200 gram CO2 uitgestoten per kWh elektriciteit. De inzet van WKK alleen al in de industrie levert een emissiereductie op van zo’n 7 Mton CO2/jaar. 

Betrouwbaarheid
WKK draagt bij aan de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland, met name door zijn decentrale karakter, waarbij het aanbod dicht bij de vraag is gelokaliseerd. Dat impliceert een geringer transport van elektriciteit. Er staan met name veel gasmotoren opgesteld en de omvang per installatie varieert van 0,5 - 600 MW. Het aandeel van WKK in de basislast van elektriciteit is 50-60 procent en in de basislast van industriële stoom 25 procent.

WKK draagt ook bij aan een reductie van netverliezen en er worden netkosten vermeden.

WKK biedt ook flexibiliteit aan de voorziening, bijvoorbeeld als back-up voorziening en het leveren van extra elektriciteit wanneer dit nodig is.

Zorgpunt WKK: economische rentabiliteit
De economie van WKK is thans slecht, waardoor de inzet van WKK afneemt en de besparing van primaire brandstof afneemt. Door de huidige – slechte - verhouding tussen (hoge) gas- en elektriciteitsprijzen is de economische rentabiliteit van WKK slecht: de vaste kosten zijn niet gedekt en de installaties draaien verlies of staan stil. Dit uit zich in een negatieve ‘spark spread’. De lage CO2-prijzen geven geen beloning voor de gerealiseerde besparingen: ook de ‘clean spark spread’ is in veel uren van de dag negatief.

Login

Persberichten Nieuws