Schaliegaswinning

VEMW: onderzoek potentieel schaliegas door proefboringen!

Kan schaliegaswinning in Nederland een bijdrage leveren aan onze welvaart? Wat zijn de huidige onzekerheden en risico’s omtrent het potentieel? Wat betekent winning van schaliegas voor het Nederlandse overheidsbeleid? Om een serieus en genuanceerd antwoord te kunnen geven op deze en andere vragen is het noodzakelijk om 2 tot 4 proefboringen uit te voeren om proefondervindelijk de samenstelling en het winbare volume vast te stellen, maar ook welke voorwaarden gesteld moeten worden om het onder meer grondwater dat gebruikt wordt als bronwater en voor de drink- en industriewatervoorziening te beschermen. Dat is de kernboodschap van het position paper dat VEMW vandaag publiceert over de winning van schaliegas.

In de Verenigde Staten (VS) is de winning van onconventionele energie (schalie-olie en schaliegas) een ‘game changer’ met  lagere gasmarkt- en elektriciteitsprijzen en energie-import onafhankelijkheid tot gevolg. Ook in Europa lijken substantiële voorraden voor te komen. Ingeschat wordt dat het Europese productievolume van onconventioneel gas - waaronder schaliegas - voor 2020 beperkt zal zijn, maar tegen 2030 wanneer het conventionele gas in Nederland op is, zou het mogelijk 20 procent van de EU-gasvraag (500 mrd m3/jr) kunnen dekken. Het winbare potentieel van schaliegas in Nederland bedraagt volgens TNO 200 – 500 mrd m3. De winning hiervan kan 5-10 jaar extra productie uit binnenlandse reserves opleveren, uitgaande van een gelijkblijvend binnenlands gasverbruik. Dit gas vergroot de Nederlandse welvaart en kan de schatkist 40-100 mrd euro opleveren. Ter vergelijking: de winning van conventioneel gas heeft de overheid sinds 1960 zo’n 200 mrd euro opgeleverd.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de discussie over de winning van schaliegas is behoorlijk scheefgetrokken, ik zou bijna zeggen gemonopoliseerd door ongenuanceerde en eenzijdige beeldvorming. Dat is bijzonder verontrustend omdat dit soort eenzijdig gedomineerde discussies over schaliegas, ondergrondse CO2-opslag en windmolens het land op slot zetten voor groei en welvaart. VEMW denkt dat schaliegaswinning in Nederland een bijdrage kan leveren aan onder meer de betrouwbaarheid van de gasvoorziening, als nieuwe grondstof voor de chemische industrie en ook niet onbelangrijk: de Staatskas. Onduidelijk is vooralsnog wat het potentieel van schaliegas daadwerkelijk is. Daarom vinden wij het van belang dat er 2 tot 4 proefboringen worden uitgevoerd om de verschillende aspecten nader te onderzoeken. VEMW roept op tot een genuanceerde discussie, waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat we in Nederland meer dan 50 jaar kennis van,  en overwegend positieve expertise met, de winning van delfstoffen hebben. Daarnaast kennen we in Nederland een effectief en deskundig toezicht instrumentarium met adequate milieuvoorschriften en monitoring. En waar nodig zullen  in geval van incidenten mitigerende maatregelen genomen worden. Gelet op de  maatschappelijke en economische belangen die elkaar raken, de onrust en de emoties die heersen is het van belang om zorgvuldig en transparant te handelen. Dat vereist regievoering op nationaal niveau en stakeholder participatie op lokaal niveau. “

Bron: VEMW, 25 juni 2014