Leveringskosten

De kostencomponenten voor de levering van gas

 

In de keuze voor een leverancier maakt u afspraken over de levering van gas en de eventuele overige diensten die uw leverancier levert. Een ervan is de facturatie van de geleverde diensten. U wilt een duidelijke factuur maar bovenal een factuur die correct is. Een duidelijke factuur en goede afspraken over de facturatie zijn daarom belangrijk.

Facturatie energiegebruik
Facturering vindt plaats op basis van meetgegevens die uw leverancier via uw netbeheerder (en die weer van uw meetbedrijf) ontvangt. Als grootverbruiker ontvangt u een maandfactuur. Daarin staan in ieder geval de verbruiksperiode, de factuurdatum, de vervaldatum, een klantnummer, factuurnummer, de EAN-code en natuurlijk de locatie die het betreft vermeld.

EAN code
De EAN-code is een uniek nummer voor uw elektriciteits- of gasaansluiting. Het is een 18-cijferig nummer waarbij de eerste twee cijfers de landcode weergeven en de cijfers op  positie 3 tot en met 8 de netwerkbeheerder is. De laatste cijfers zijn uniek voor de locatie van de aansluiting. In het EAN-codeboek is op basis van een adres de EAN-code van de aansluiting en de netbeheerder te vinden.

Leveringskosten
In uw factuur moeten de kosten voor de levering van gas duidelijk staan vermeld. Dat betekent de in Nm3 (of MWh) gemeten hoeveelheid gas voor de afrekenperiode maal de overeengekomen leveringsprijs.

Landelijke transportkosten
Voor aangeslotenen op het regionale distributienet zijn vaak met de leverancier afspraken gemaakt over de verrekening van de kosten van het transport van aardgas over het landelijke net. Meestal is dit een vaste kostenpost per jaar, die verdeeld over de twaalf kalendermaanden wordt gefactureerd.

Vastrecht
Als u de post vastrecht (of abonnementskosten) afspreekt dan moet deze apart op uw factuur staan. Het vastrecht is een vast bedrag per maand en onafhankelijk van uw gebruik van energie.

Correctiefactor
Niet al het gas komt uit Slochteren. Er wordt ook gas gewonnen in andere provincies en op de Noordzee. De calorische waarde (verbrandingswaarde of hoeveelheid energie) van deze gasvelden is hoger of lager dan het gas uit Slochteren. Het gas met verschillende calorische waarden, wordt met elkaar gemengd tot het de basis calorische waarde (35,17 MJ/m3) zo dicht mogelijk benadert. Door kleine onvermijdelijke afwijkingen in de calorische waarde van gas krijgt u soms minder of meer energie per kubieke meter.

Correctiefactor bij een afwijkende calorische waarde
Uw gasmeter constateert een verschil in calorische waarde niet. Omdat de gasprijzen gebaseerd zijn op de basis verbrandingswaarde, moet het gemeten gasverbruik bij calorische afwijkingen worden aangepast. Dat gebeurt door het gebruik te vermenigvuldigen met een bepaalde correctiefactor. De correctiefactor ligt doorgaans tussen 1,0 en 1,03.

Regiotoeslag
Zakelijke gebruikers, aangesloten op het regionale distributiesysteem betalen al transportafhankelijke en -onafhankelijk kosten voor gebruik van het regionale net. Leveranciers hanteren nog regelmatig een zogenaamde regiotoeslag. Deze regiotoeslag zou een reflectie moeten zijn van de transportgerelateerde kosten over het regionale net, maar deze blijkt dat niet te zijn. Indien u de toeslag bent overeengekomen, staat deze als een aparte component in de factuur genoemd.

Belastingen, toeslagen en heffingen
Belastingen, toeslagen en heffingen die van overheidswege zijn verplicht, brengt de leverancier in rekening. Dit zijn bijvoorbeeld de ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE) en de energiebelasting.  Meer informatie en een handige rekentool om de kosten van de toeslagen en de heffingen te bereken, vindt u op de pagina ‘Belastingen en toeslagen’.

Behalve de kostenposten die op uw factuur staan vermeld, maakt u ook afspraken over de wijze waarop wordt gefactureerd. Voor bedrijven die over meerdere vestigingen verspreid over het land beschikken, kan een factuur met alle vestigingen handig zijn (verzamelfactuur). U kunt ook afspraken maken om de leverancier tevens de kosten voor het netwerkgedeelte te laten verwerken. (netbeheerdersmodel, leveranciersmodel of notaverlegging)

Netbeheerdersmodel
Het netbeheerdersmodel kenmerkt zich door het feit dat u twee rekeningen ontvangt: een rekening van de leverancier voor het leveringsgedeelte en een afzonderlijke rekening van de netbeheerder (regionaal) voor het netwerkgedeelte. U betaalt aan beide partijen afzonderlijk de nota.

Leveranciersmodel
Het leveranciersmodel kenmerkt zich door het feit dat de leverancier, behalve zijn eigen leveringskosten, de netwerkkosten namens de regionale netbeheerder op zijn rekening toont en factureert. De netwerkkosten draagt de leverancier vervolgens, na inning bij u, af aan de netbeheerder. De leverancier is daarbij in beginsel het aanspreekpunt voor de afnemer voor zowel vragen over de levering als over het transport. Voor kleinverbruikers is per 1 augustus 2013 het leveranciersmodel wettelijk vastgelegd. VEMW leden lezen meer over de risico's verbonden aan het leveranciersmodel en notaverlegging. 

Netbeheerdersmodel met notaverlegging
Het netbeheerdersmodel met notaverlegging is hetzelfde als het leveranciersmodel met dit verschil dat de netbeheerder en leverancier zelf verantwoordelijk blijven voor facturering en inning.

Wilt u het netbeheerdersmodel met notaverlegging toepassen dan maakt u separate afspraken met uw leverancier. (Notaverlegging ontslaat u echter niet van uw plicht om in het geval van een faillissement van de leverancier de netwerkkosten aan uw netbeheerder te voldoen). 

Verzamelfactuur
Als u over meer aansluitingen beschikt, is een verzamelfactuur handig. Voor alle aansluitingen moet er wel één en dezelfde leverancier zijn. U voldoet dan slechts één totaalfactuur. De meeste leveranciers bieden de service van de verzameling en bundeling van facturen aan.

Mocht u uw kosten willen vergelijken met andere inkopers van energie in Nederland, dan kunt u meedoen met de Benchmark Inkoop Energie van VEMW. (exclusief voor leden)

Betalingstermijn
U kunt afspraken maken over de termijn voor betalingen. Lees meer op het ledendeel.

Informatie en advies
Heeft u vragen over uw factuur laat deze controleren door VEMW. Voor meer informatie neemt u contact op met Eric Picard.

Login