Kenmerken elektriciteitsnet

Transport en distributie van elektriciteit

Het elektriciteitsnetwerk is de ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening. Het ontwerp en de kenmerken van het elektriciteitsnet is voor u als zakelijke gebruiker relevant. Het bepaalt namelijk de betrouwbaarheid van het net en daarmee de kosten die u moet betalen voor het gebruik van het net.

Het net
De definitie van een elektriciteitsnet staat in de Elektriciteitswet. Het netwerk is het stelsel verbindingen en hulpmiddelen waarmee producenten en verbruikers van elektrische energie met elkaar verbonden zijn en waarmee de elektrische energie wordt getransporteerd.

Infrastructuur
Het elektriciteitsnet verzorgt het transport van elektrische energie vanaf internationaal niveau tot het lokale niveau bij individuele elektriciteitsgebruikers. Om dit mogelijk te maken zijn alle elektriciteitsnetten op lokaal, regionaal en landelijk niveau met elkaar verbonden tot één gekoppeld elektriciteitsvoorzieningssysteem.

In Nederland ligt ongeveer 260.000 kilometer elektriciteitsnet. Transport vindt voornamelijk plaats via hoogspanningsnetten, opdat netverliezen worden beperkt. Elektriciteitscentrales en sommige zakelijke gebruikers zijn direct op het transportnet aangesloten. Vanaf het transportnet wordt elektriciteit verder getransporteerd over de distributienetten en verdeeld over ongeveer 8.000.000 aansluitingen

Transportnet en distributienet
Het openbare elektriciteitsnet bestaat uit het transportnet en het distributienet.

Transportnet
Tot het transportnet behoort het koppelnet dat op internationaal niveau gekoppeld is met het buitenland en dat op nationaal niveau het transport van elektriciteit verzorgt. Het transportnet omvat de volgende spanningsniveaus:
 •  Het koppelnet of extra hoogspanningsnet (220 en 380 kV)
  • 2700 KM bovengrondse kabels
 • Het transportnet (110 en 150 kV)
  • 7000 KM bovengrondse kabels

Distributienet
Het distributienet verdeelt de elektrische energie binnen een bepaalde regio over alle aangeslotenen. Tot het distributienet worden de spanningsniveaus tot 110 kV gerekend. De omvang van het distributienet is bijna 20 maal zo groot als het transportnet en omvat ruim 250.000 km aan elektriciteitsverbindingen. Het distributienet wordt beheerd door acht regionale netbeheerders.Sinds 2008 mogen regionale netbeheerders geen hoogspanningsnetten meer bezitten.

Regionale distributienetten omvatten de volgende spanningsniveaus:

 • 50 kV (tussenspanning)
 • 3 tot 25 kV (middenspanning)
 • 0,4 kV (laagspanning)

N-1
Omdat de gevolgen van een onderbreking van de energielevering bij een toenemend spanningsniveau in omvang toenemen kennen de transportnetten een enkelvoudige storingsreserve. Dat betekent dat bij uitval van één kabel, het elektriciteitstransport gewoon door kan gaan. Dat maakt dat u als zakelijke afnemer niet onnodig wordt geconfronteerd met uitval van de elektriciteitsvoorzieningen bij onderhoud en storing.

Interconnectie
Het landelijk net omvat ook de grensoverschrijdende verbindingen. De verbindingen met het buitenland zijn oorspronkelijk aangelegd om de betrouwbaarheid van het landelijke net te vergroten. Tegenwoordig zijn de elektriciteitsmarkten steeds verder vervlochten en worden de verbindingen ingezet voor import en export van elektriciteit.

Er lopen verbindingen tussen Nederland en:

 • België (3x 1645 MW)
 • Duitsland ( 3x 1645+1500 MW)
 • Noorwegen (Norned 700 MW)
 • Denemarken (Cobra 700 MW)
 • Groot Brittanië (Britned 1000 MW)

Hierboven is de technische capaciteit van de buitenlandverbindingen vermeld. Dit is niet gelijk aan de capaciteit die aan de markt voor import en export ter beschikking wordt gesteld. Voor de lange termijn markt wordt de transportcapaciteit expliciet aan de markt ter beschikking gesteld door middel van een veiling. Voor de dag-vooruitmarkt wordt capaciteit impliciet meegenomen in de marktkoppelingsmethodiek.