Implementatie voorschriften GDS

Ondersteuning bij de invulling van de voorschriften die toezichthouder ACM stelt in uw ontheffing Aanwijzing Netbeheerder Elektriciteit of Gas

Uitgangspunten
Voor het elektriciteits- en/of gasnetwerk op uw terrein is door toezichthouder ACM ontheffing verleend voor het aanwijzen van een netbeheerder op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en/of artikel 2a van de Gaswet. Aan de ontheffing heeft de toezichthouder een aantal voorschriften verbonden, zoals ten aanzien van derdentoegang voor aangeslotenen op uw GDS, veiligheid en transportzekerheid en het waarborgen en hanteren van non-discriminatoire tarieven voor derden aangeslotenen.

Waar heeft het advies van VEMW betrekking op?
VEMW toetst of de huidige afspraken met derden aangeslotenen op uw GDS en de daarbij gevolgde methodiek in overeenstemming zijn met de - aanvullende - voorschriften in de ontheffing Aanwijzing Netbeheerder, alsmede de eisen die rechtstreeks uit de wet voortvloeien. Deze eisen betreffen onder meer de aansluitplicht voor een beheerder van het GDS, een klachtensysteem, geschilbeslechting, een informatieplicht, procedures bij onderbrekingen, facturatie, etc. VEMW zal met u inventariseren in hoeverre wordt - dan wel kan worden - voldaan aan de verplichtingen.

Wilt u meer weten over de begeleiding die VEMW biedt, log dan in voor meer informatie.

Login