Consequenties nieuwe wet en regelgeving

Vertaalslag beleid, regulering en jurisprudentie naar praktijk

Uitgangspunten
Het beleid (Nederlands, Europees) en de wet- en regelgeving veranderen voortdurend en worden steeds complexer. Daarnaast komt uit rechtszaken jurisprudentie m.b.t. de interpretatie van regelgeving. Dat roept bij u wellicht vragen op, zoals:

• ‘Raakt dit besluit mijn dagelijkse bedrijfsvoering; nu, of in de toekomst?’
• ‘Aan welke eisen moet ik voldoen?’
• ‘Wat zijn mijn rechten?’
• ‘Moet ik hier actie op ondernemen, en zo ja, welke en wanneer?’ of:
• ‘Is het verstandig hier actie op te ondernemen’?

VEMW kan u van dienst zijn bij de beantwoording van veel van deze vragen, omdat wij:
• vaak bij de totstandkoming van wet- en regelgeving betrokken zijn;
• soms bij rechtszaken m.b.t. regulering betrokken zijn geweest;
• meestal gerechtelijke uitspraken kunnen interpreteren;
• altijd terzake kundig zijn door de kennis in huis te hebben of u te verwijzen naar een extern expert; 
• uw belangen als energie- en watergebruiker behartigen.

Wat houdt de ondersteuning in en wat ontvangt u van VEMW?
U heeft een vraag naar aanleiding van de publicatie van - of berichtgeving over - een nieuw besluit, regulering of uitspraak. Deze vraag heeft mogelijk economische, technologische, juridische of vergunningstechnische consequenties voor uw specifieke gas-, elektriciteit-, warmte- en/of watervoorziening.  In dat geval kunt u deze vraag voorleggen aan onze beleidsadviseur Jacques van de Worp. Hij zal voor u nagaan of er mogelijk een concrete betekenis of reikwijdte is voor uw bedrijf of organisatie, en u van onze conclusies op de hoogte stellen en aanbevelingen doen. VEMW stelt een notitie schriftelijk aan u ter beschikking, indien gewenst met een mondelinge toelichting.

Hoe vraagt u de ondersteuning aan?
U vraagt de ondersteuning aan bij onze beleidsadviseur Jacques van de Worp. Hij neemt uw verzoek met u door en identificeert:
• uw vraag;
• uw situatie, voor zover relevant voor uw vraag;
• eventueel benodigde informatie en documenten;
• de wijze waarop wij uw vraag beantwoorden;
• een tijdsplanning.

VEMW stelt een op maat gemaakte offerte op, die met u besproken wordt en na goedkeuring ondertekend. In de offerte is opgenomen welke werkzaamheden wij verrichten en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Wat kost de ondersteuning?
Een nadere specificering van de verwachte werkzaamheden en kosten ontvangt u middels een op maat gemaakte offerte. De kosten worden op basis van werkelijke bestede uren en kosten gefactureerd. De voorwaarden voor onze betaalde dienstverlening vindt u hier

Wilt u gebruik maken van deze ondersteuning of heeft u vragen, neem dan contact op met Jacques van de Worp.