Aanvragen watervergunning

VEMW begeleidt u bij het aanvragen van een watervergunning

Indien u afvalwater loost op het oppervlaktewater of grondwater onttrekt voor uw productie zult u in veel gevallen een watervergunning moeten aanvragen.

De Waterwet stelt eisen aan activiteiten in het watersysteem. Voor veel activiteiten kunt u volstaan met het indienen van een melding. Er zijn ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. De watervergunning is een gebundelde vergunning voor het verrichten van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater. Een watervergunning is bijvoorbeeld nodig indien u afvalwater loost op oppervlaktewater en indien u grondwater wilt onttrekken. Voor een watervergunning moet u zich als zakelijke watergebruiker wenden tot de waterbeheerder.

Op termijn gaat de Waterwet op in de nieuwe Omgevingswet. Vanaf dan is er sprake van een “omgevingsvergunning voor watergerelateerde activiteiten”. Deze vergunning wordt afgegeven en vervolgens gehandhaafd door de waterbeheerder.

Wat doet VEMW voor U?
VEMW kan u vertellen of u in uw specifieke situatie al dan niet een watervergunning nodig hebt.  Tevens kan VEMW u ondersteunen bij de vergunningaanvraag of bij een wijziging van een bestaande vergunning. Ook kan VEMW u informeren over uw rechten en plichten, bijvoorbeeld tijdens de voorbereidingsprocedure waar u mee te maken krijgt indien u een vergunning aanvraagt.

Hoe doet VEMW dat?
Indien u voornemens bent om activiteiten in het watersysteem uit te voeren en u heeft behoefte aan begeleiding door een deskundige medewerker van VEMW, neemt u dan contact op met VEMW. VEMW bepaalt samen met u hoe de begeleiding wordt ingevuld.

Wat ontvangt u van VEMW?
Afhankelijk van uw specifieke vraag wordt in onderling overleg bepaald waar de door VEMW te leveren ondersteuning in resulteert. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een vergunningcheck om te controleren of u een watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. U kunt per mail contact opnemen met VEMW. 

Tarieven en voorwaarden dienstverlening