jul 2018
dinsdag
10
VEMW / VEMW

Informatiebijeenkomst Pilotproject watervergunning

Rijkswaterstaat neemt lozingsvergunningen onder de loep

Pilotproject richt zich op 70 bedrijven

Binnenkort start Rijkswaterstaat (RWS) met het screenen van de watervergunning van uw bedrijf. Deze vergunning heeft u omdat u (afval)water loost op oppervlaktewater. RWS toetst of uw vergunning voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Door uw vergunning te bezien wil RWS achterhalen of uw vergunning adequaat, volledig en actueel is. De toetsing is onderdeel van een pilotproject waarvoor 70 bedrijven zijn geselecteerd. Uw bedrijf is één van de geselecteerde bedrijven. Hierover is uw bedrijf onlangs door RWS geïnformeerd. Het project wordt in de tweede helft van 2018 uitgevoerd.

Informatiebijeenkomst
Als VEMW zijn we nauw betrokken bij (de voorbereiding van) het pilotproject. Samen met de VNCI vertegenwoordigen wij een groot deel van de bedrijven die voor de pilot zijn geselecteerd. Tevens is VEMW lid van de bestuurlijke klankbordgroep die voor het project wordt ingericht. VEMW organiseert samen met de VNCI en RWS een informatiebijeenkomst voor alle bedrijven die voor de pilot zijn geselecteerd. De bijeenkomst vindt plaats op 10 juli van 12.30 tot 15.00 bij VEMW in Woerden (inclusief lunch). Hierbij nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst. Over het programma zullen wij u nader informeren.

Achtergrond
Aanleiding voor het project vormt de zogenaamde “Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater”. Met deze aanpak wil de Rijksoverheid samen met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een impuls geven aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is nodig om de Europese waterkwaliteitsdoelen tijdig te halen. Daarnaast geven recente incidenten met (lozing van) opkomende stoffen aanleiding om meer prioriteit  te geven aan vergunningverlening.  De werkzaamheden hebben het karakter van een deskstudie en worden vooral door RWS (en door hun in te schakelen adviseurs) verricht. RWS zal de resultaten met u afstemmen en u adviseren over eventuele vervolgacties. De inzet die u zelf moet leveren zal in eerste instantie beperkt zijn. Het daadwerkelijk actualiseren van uw vergunning is geen onderdeel van de pilot. Doel is om te komen tot een generieke aanpak voor alle vergunningen. Actualisatie kan mogelijk wel in een later stadium aan de orde zijn als blijkt dat uw vergunning niet aan de vigerende wetten voldoen.

Wij raden u aan om aan de informatiebijeenkomst deel te nemen. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Thessa de Ridder: tr@vemw.nl. Voor vragen over het pilotproject kunt u zich wenden tot Roy Tummers, directeur Water bij VEMW: rt@vemw.nl