apr 2018
donderdag
05
VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden / VEMW

Gaswinning Groningen gehalveerd in 4 jaar

De gaswinning uit het Groningenveld wordt op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigd. In 2030 geheel en in 2022/23 al gehalveerd. De belangrijkste bijdragen moeten komen van een nieuwe stikstofinstallatie (7 mrd m3; investering 0,5 mrd euro), ombouw van de grootverbruikers van Groningengas in de industrie naar H-gas (2,3-4,4 mrd m3) en versnelde reductie van de export, met name naar Duitsland (3-4 mrd m3). Het Kabinet stelt in haar Kamerbrief dat de economische en financiële gevolgen van ondergeschikt belang zijn: alles draait om veiligheid en leveringszekerheid. Om het complexe en diverse ombouwpotentieel in de industrie te kunnen ontsluiten is volgens VEMW een concreet kader onontbeerlijk. 

De minister heeft 200 Nederlandse grootverbruikers van laagcalorisch gas (G-gas) per brief (19 januari en 8 februari) laten weten dat zij hun G-gasgebruik – bij elkaar 4,4 mrd m3 - moeten uitfaseren en in 2022 geheel stoppen. In zijn kamerbrief van donderdag 29 maart jl. geeft de minister aan dat met een omschakeling van de 8 grootste verbruikers van laagcalorisch gas 2,3 mrd m3 uitgefaseerd kan worden. Komen daar nog eens 45 grote verbruikers bij dan neemt dit toe tot 3,4 mrd m3. Kosten in alleen al de netwerken: 55 respectievelijk 200 mln euro (± 40%). 

De inhoud van de Kamerbrief, en ons voorstel voor een uitfaseringskader (regeling) willen wij graag met u als G-gasgebruiker bespreken. Wij zullen dan tevens een terugkoppeling geven van de uitkomsten van de VEMW regiosessies van 19-23 februari jl.  

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 april van 14.00 – 16.30 uur bij VEMW, Houttuinlaan 12 te Woerden.

U kunt zich aanmelden voor deze tweede bijeenkomst bij Thessa de Ridder-Roenhorst (tr@vemw.nl).